§1

Podmiotem leczniczym, którego dotyczy niniejszy regulamin jest LUMEDIC PAWEŁ NAPIÓRKOWSKI z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 11, lok. LU04, kod pocztowy 03-718, NIP: 7971680840, REGON 387988968.
Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w ramach zakładu leczniczego LuMedic na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr 000000253849.

§2
Podstawa działania

1) Podmiot leczniczy działa na podstawie:
a. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);
b. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.);
c. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;
d. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów wykonawczych do ustaw.

§3
Zakres regulaminu

1) Niniejszy Regulamin, poza powyższymi informacjami określa:
a. Cele i zadania podmiotu;
b. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
c. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego, zadania jednostki i komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania;
d. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;
e. Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych;
f. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
g. Organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania;
h. Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego;
i. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi;
j. Wysokość opłat oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych;
k. Udostępnianie dokumentacji medycznej i opłata
l. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
m. Prawa i obowiązki pacjenta;
n. Przepisy końcowe.

§4
Cel i zadania podmiotu leczniczego

1) Celem Podmiotu Leczniczego jest udzielnie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub z przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2) Zadaniem Podmiotu Leczniczego jest w szczególności udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, badań laboratoryjnych, wykonywanie USG.
3) Podmiot leczniczy gwarantuje jednocześnie, że:
a. świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
b. pomieszczenia oraz wyposażenie podmiotu leczniczego w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach;
c. aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1) LuMedic wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2) LuMedic udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. endokrynologii, diabetologii, ginekologii, gastroenterologii, dermatologii, urologii, radiologii i diagnostyki obrazowej oraz diagnostyki laboratoryjnej.

§ 6
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego, zadania jednostki i komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

1) W ramach struktury podmiotu leczniczego wyodrębniono zakład leczniczy pod nazwą LuMedic.
2) W ramach zakładu leczniczego wyodrębniono jednostkę organizacyjną Centrum LuMedic.
3) W zakładzie leczniczym znajdują się następujące komórki organizacyjne:
a. Poradnia endokrynologiczna
b. Poradnia diabetologiczna
c. Poradnia ginekologiczna
d. Poradnia gastrologiczna
e. Poradnia urologiczna
f. Pracownia USG
g. Punkt pobrań
4) Do zadań jednostki organizacyjnej i poszczególnych komórek organizacyjnych należy (w zależności od Poradni) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej oraz diagnostyki laboratoryjnej poprzez:
i. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów;
j. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów;
k. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów;
l. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej;
m. realizację zadań z zakresu promocji zdrowia;
n. dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności;
o. stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli zakładu, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

1) Zarówno jednostką organizacyjną jak i komórkami organizacyjnymi kieruje kierownik podmiotu leczniczego.
2) Nadzór merytoryczny nad zapewnieniem właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej sprawuje osoba wyznaczona przez właściciela Podmiotu leczniczego.

§8
Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

1) Podmiot leczniczy, udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu leczniczego położonego przy ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 11, lok. LU04 w Warszawie (03-718) .
2) Świadczenia udzielane są w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem i odpowiadają godzinom przyjęć personelu medycznego.
3) LuMedic czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:00-20:00 oraz w piątek w godzinach 08:00-16:00.

§ 9
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1) Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz we wpisie do RPWDL z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce organizacyjnej, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2) Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną https://lumedic.pl/kontakt/. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.
3) Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy zakładu leczniczego.
4) W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentowi niezwłocznie, niezależnie od kolejki oczekujących.
5) W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, należy poinformować pacjenta w każdy możliwy sposób.
6) Lekarze kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.

§10
Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

Jednostka organizacyjna funkcjonująca w ramach zakładu podmiotu leczniczego oraz osoby udzielające w imieniu podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest właściciel i kierownik podmiotu leczniczego .

§11
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

1) Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2) Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3) Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na zasadach prawem przewidzianych.

§12
Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

1) Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
2) Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
3) Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.
4) Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależniać jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.

§13
Dokumentacja medyczna i opłata za udostępnienie

1) Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
2) Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
3) Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
4) Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
5) Na żądanie pacjenta administrator udostępnia mu nieodpłatnie pierwszą kopię jego danych osobowych, w tym zawierającą jego dokumentację medyczną;
6) Za następne każdorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej, pacjent lub podmiot uprawniony uiszcza opłatę wysokości:
a) 0,45 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
b) 2,59 zł – za elektroniczny nośnik danych,
c) 12,96 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

§14
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1) Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, bez zbędnej zwłoki.
2) Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność i ochrony danych osobowych.
3) W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
4) W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w zakładzie podmiotu leczniczego należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
5) Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu zakładu podmiotu leczniczego, za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika,
b) poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
6) Zakład podmiotu leczniczego udostępnia dokumentację medyczną:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
b) po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia; dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia;
c) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
d) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
e) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej wymienionym podmiotom: wojewodom, konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.

§ 15
Prawa i obowiązki pacjenta

1) Podczas korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pacjent ma prawo do:
a) poszanowania godności przez personel medyczny;
b) otrzymywania świadczeń wykonywanych przez wykwalifikowany, spełniający ustawowe warunki personel;
c) otrzymywania rzetelnych informacji w przedmiocie stanu zdrowia;
d) wyrażania zgody lub niewyrażenia zgody do udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych;
e) poszanowania praw pacjenta przewidzianych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych;
2) Podczas korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pacjent ma obowiązek:
a) przestrzegania regulaminu porządkowego placówki
b) wstrzymania się od używania tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie podmiotu leczniczego i w jego najbliższej okolicy
c) zachowania higieny osobistej
d) przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa
e) przestrzegania zaleceń lekarza
3) Pacjent, który uważa, że jego prawa zostały naruszone ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela podmiotu leczniczego.

§16
Przepisy końcowe

1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez właściciela podmiotu leczniczego.
2) Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.
3) Zmiany i uzupełnienia do regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej zakładu podmiotu leczniczego oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.
4) W kwestiach nieuregulowanych, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik:
Cennik dostępny na stronie: https://lumedic.pl/cennik/